Про журнал

Галузь та проблематика

Висвітлено науково-практичні підходи, міркування та результати науково-практичних досліджень, що стосуються державного управління та його ефективності, державної служби і місцевого самоврядування, розглянуто історичні проблеми державотворення.

Для працівників органів державного управління та місцевого самоврядування, громадських організацій і об’єднань, науковців, усіх, хто цікавиться проблематикою державної служби, державного управління та місцевого самоврядування.

Процес рецензування

Всі статті, що подаються до публікації повинні бути прорецензовані.

Метою рецензування є об’єктивне оцінювання якості поданої статті та визначення її відповідності науковим, літературним та етичним стандартам.

Рецензування статей членами редколегії є обов’язковим етапом під час схвалення статті до публікації.

Рецензенти повинні надавати авторам статей об’єктивні та аргументовані зауваження/рекомендації. Неприйнятними є персональна критика та упереджене ставлення до автора.

Рецензенти видання здійснюють наукову експертизу авторських праць, зберігаючи повну конфіденційність, не передаючи наукові матеріали іншим особам для ознайомлення чи з метою їх обговорення.

Усі матеріали, зокрема неопубліковані, не можуть використовуватися рецензентами з особистою чи іншою метою без згоди автора (авторів).

У разі невідповідності матеріалу статті кваліфікації рецензента, останньому доцільно відмовитися від здійснення рецензування.

З метою забезпечення періодичності виходу у світ наукового вісника  рецензенти зобов’язані своєчасно надавати висновки на статті, сумлінно виконуючи експертизу із дотриманням поваги до авторів.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу

Рік заснування: 2008 р.
Зареєстрований у міжнародному центрі періодичних видань (Франція):
ISSN 2070-4038.
Індексується у міжнародній наукометричній базі Google Scholar
(індексується з 2011 року)

Видання внесене до Переліку наукових фахових видань України (Наказ МОН України №1643 від 28.12.2019 р.)

Категорія “Б”
Галузь наук:
 державне управління
Спеціальність:
281 Публічне управління та адміністрування

Періодичність: 2 рази на рік.
Мова видання: українська.

Голова редколегіїЗагорський В. С.
Заступник голови редколегіїЛіпенцев А. В., Подольчак Н. Ю.