DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4038.18/19.2017.150932

Проблеми публічного управління у багатоетнічному суспільстві

Н. П. Підбережник

Анотація


Досліджено детермінанти особливостей публічного управління етнополітичними відносинами в межах поліетнічного суспільства. Визначено проблемні моменти та ключові завдання публічної етнополітики з метою забезпечення гармонізації міжетнічних відносин, міжетнічної взаємодії та національної консолідації.

Ключові слова


публічне управління; етнополітичні відносини; нація; титульний етнос; етнічні меншини; міжетнічні відносини; етнополітика

Повний текст:

PDF

Посилання


Kymlicka W. Politics in the Vernacular Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship [Text] / W. Kymlicka. — Oxford : Oxford University Press, 2001. — P. 13, 14.

Колодій А. До питання про сутність, шляхи і стадії формування громадянської нації в Україні / А. Колодій // Народознавчі зошити [Текст]. — 2004.— № 5/6. — C. 12—25.

Степико М. Т. Українська ідентичність: феномен і засади формування [Текст] : монографія / М. Т. Степико. — К. : НІСД, 2011. — С. 29, 30.

Потульницький В. Теорія української політології [Текст] : курс лекц. / В. Потульницький. — К. : Либідь, 1993. — С. 97, 98.

Колодій А. Соцієтальна культура як чинник національної консолідації / А. Колодій // Консолідація українського народу: конституційно-правові аспекти [Текст] : зб. ст. за матер. наук-практ конф. (28 лютого – 1 березня 2013 р., м. Львів) / ЛНУ ім. Івана Франка. — Львів : Вид-во Львівського університету, 2013. — С. 40—54.

Євтух В. Б. Етнічність [Текст] : глосарій / В. Б. Євтух. ― К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. ― С. 20.

Антонюк О. В. Основи етнополітики [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Антонюк. — К. : МАУП, 2005. ― С. 33.

Варзар І. М. Політична етнологія як наука: історіологія, теорія, методологія, праксеологія [Текст] / І. М. Варзар. — К. : Школяр, 1994. — С. 127.

Антонюк О. В. Основи етнополітики... ― С. 205—207.

Асланов С. А. Політико-правові засади державної етнонаціональної політики в Україні [Текст] : дис.. … кандидата політ. наук : 23.00.05 “Етнополітологія та етнодержавознавство” / Стеллас Атипович Асланов. — К. : [б. в.], 2010. — С. 12.

Ильин В. И. Государство и социальная стратификация советского и постсоветского обществ (1917 – 1996 гг.) (опыт конструктивистско-структуралистского анализа) [Текст] / В. И. Ильин. — Сыктывкар : Изд-во Сыктывкар. ун-та, 1996. —С. 309, 310.

Rothschild J. Ethnopolitics: A Conceptual Framework [Text] / J. Rothschild. — N.-Y. : Columbia University Press, 1982. —P. 22.

Мацієвський Ю. Етнічний конфлікт – вивчений феномен? / Ю. Мацієвський // Політичний менеджмент [Електронний ресурс]. — 2006. — Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/ 9613/10-Matsievski.pdf.

Там само.

Там само.

Там само.

Андріяш В. І. Соціальна стратифікація сучасного суспільства: етнічний аспект / В. І. Андріяш, Н. А. Громадська // Наукові праці. Державне управління [Текст]. — Вип. 190. —Т. 202. — С. 107.

Андріяш В. І. Державна етнополітика України в умовах глобалізації [Текст] : [монографія] / В. І. Андріяш. — Миколаїв : Вид-во. ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. — С. 88, 89.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Н. П. Підбережник