DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4038.20.2017.151043

Методи державного регулювання діяльності аграрних холдингів в Україні

Н. М. Комарівська

Анотація


Розглянуто теоретичні аспекти державного регулювання діяльності аграрних холдингів в Україні через методи державного регулювання. Досліджено вплив держави на підприємства холдингового типу в аграрній галузі України як на об’єкт регулювання. Науково обґрунтовано потребу державної підтримки підприємств холдингового типу.

Ключові слова


методи державного регулювання; державна підтримка; аграрний сектор; оподаткування; орган влади; конкуренція; бюджетна дотація; кредитування; експорт

Повний текст:

PDF

Посилання


Гіндес О. Г. Політичні аспекти розвитку агропромислового виробництва // Стратегія забезпечення сталого розвитку України : матер. доп. міжнар. наук.-практ. конф. (20 травня 2008 р.) : у 3 ч. Ч. 3. К. : РВПС України НАН України, 2008. С. 71, 72.

Формування державної економічної політики в епоху глобальних трансформацій : монографія. К. : ТОВ НВП “Інтерсервіс”, 2011. С. 31.

Про державну підтримку сільського господарства України : Закон України № 1877-15 від 01.01.2017 р. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1877-15.

Там само.

Там само.

Україна у цифрах у 2016 році : стат. зб. / за ред. І. Є. Вернера. К. : Державна служба статистики України, 2017. URL : http://istmat.info/files/uploads/53010/ ukraina_v_cifrah_2015.pdf.

Фінансове забезпечення сільськогосподарських підприємств. URL : http://propozitsiya.com/ua/finansove-zabezpechennya-silskogospodarskih-pidpriiemstv.

Неповернення експортного ПДВ негативно вплинуло на котирування українських публічних агрохолдингів від 05.07.2016 р. URL : http://ucab.ua/ua/pres_sluzhba/novosti/nepovernennya_eksportnogo_pdv_negativno_vplinulo_na_kotiruvannya_ukrainskikh_publichnikh_agrokholdingiv?category=29779.

Грошово-кредитна та фінансова статистика за 2016 рік. URL : https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=71195.

Там само.

Про державний бюджет 2015 рік : Закон України № 80-19 від 29.12.2015 р. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80-19.

Кутовий Т. Боюсь, що цьогоріч 10 млрд. грн. не буде… URL : http://minagro.gov.ua/pressroom?nid=21343.

Про Державний бюджет України на 2017 рік : Проект Закону № 5000 від 15.09.2016 р. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60032.

Аграрний бюджет 2017 “віджатися” і стати ефективнішим чи “померти”?. URL : https://agropolit.com/spetsproekty/217-agrarniy-byudjet-2017-vidjatisya-i-stati-efektivnishim-chi-pomerti.

Галанець В. В. Державне регулювання аграрного сектора економіки України : монографія. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013. С. 21.

Мостовий Г. І. Агробізнес: державне регулювання : монографія. Х. : Основа, 2002. С. 69.

Гайдуцький Г. І. Госпрозрахунковий механізм міжгалузевих зв’язків в АПК. К. : Урожай, 1999. С. 67.

Швайка Л. А. Державне регулювання економіки : підручник. К. : Знання, 2008. С. 49. (Вища освіта ХХІ століття).

Яковенко Р. Державне регулювання підприємництва в Україні. URL : http://www. rusnauka.com/13_NPN_2010/Economics/-65901.doc.htm.

Швайка Л. А. Державне регулювання економіки... С. 53.

Там само. С. 47.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Н. М. Комарівська