DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4038.21.2018.151073

Теоретико-методологічні засади становлення комунікативної системи публічного управління

С. Н. Ганущин

Анотація


Здійснено обґрунтування необхідності формування комунікативної системи публічного управління як способу забезпечення координованості діяльності суб’єктів державної, самоврядної, громадської, медійної влад щодо управління суспільними процесами. Визначено теоретико-методологічні засади становлення комунікативної системи публічного управління та розроблено її структурно-функціональну модель.

Ключові слова


державне управління; засоби масової комунікації; інститути громадянського суспільства; комунікативна система публічного управління; місцеве самоврядування; становлення; теоретико-методологічні засади; формування

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Стратегія сталого розвитку “Україна – 2020” : схвалена Указом Президента України № 5/2015 від 12.01.2015 р. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/.

2. Запровадження комунікації органів державної влади: виклики та завдання : зб. мат. наук.-практ. конф. / упоряд. А. В. Баровська. К. : Фенікс, 2016. С. 3.

3. Там само. С. 15, 16.

4. Самойленко С. Координація комунікативної діяльності органів виконавчої влади: стан та шляхи вдосконалення // Запровадження комунікації органів державної влади: виклики та завдання : зб. мат. наук.-практ. конф. / упоряд. А. В. Баровська. К. : Фенікс, 2016. С. 60—65.

5. Кохан А. Комунікативна стратегія і тактика органів публічної влади // Запровадження комунікації органів державної влади: виклики та завдання : зб. мат. наук.-практ. конф. / упоряд. А. В. Баровська. К. : Фенікс, 2016. С. 69—75.

6. Баровська А., Коваль І. Комунікативний vs комунікаційний: чому, коли, навіщо // Запровадження комунікації органів державної влади: виклики та завдання : зб. мат. наук.-практ. конф. / упоряд. А. В. Баровська. К. : Фенікс, 2016. С. 98—103.

7. Там само.

8. Кохан А. Комунікативна стратегія і тактика органів публічної влади... С. 71.

9. Запровадження комунікації органів державної влади... С. 15.

10. Філософський енциклопедичний словник : енциклопедія / голов. ред. В. І. Шинкарук ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. К. : Абрис, 2002. С. 374.

11. Там само. С. 633.

12. Там само. С. 519.

13. Ганущин С. Адаптація до предметності державного управління наукових підходів, теорій і моделей комунікацій // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Вип. 3 (48) / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2016. C. 76—86.

14. Петров В. Стратегічні комунікації як інструмент протидії у гібридній війні // Запровадження комунікації органів державної влади: виклики та завдання : зб. мат. наук.-практ. конф. / упоряд. А. В. Баровська. К. : Фенікс, 2016. С. 65—69.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 С. Н. Ганущин