DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4038.21.2018.151089

Модель як опис системи публічного управління правовою освітою населення

О. С. Полякова

Анотація


На підставі аналізу наукової літератури визначено моделі правоосвітнього спрямування, що запропоновані українськими вченими, здійснено їх узагальнення. Розроблено та описано функціональну модель публічного управління правовою освітою населення в Україні, визначено її основні елементи та підходи.

Ключові слова


публічне управління; державне управління; правова освіта; функціональна модель управління; система управління; основні елементи; підходи

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Про Національну програму правової освіти населення : Указ Президента України № 992/2001 від 18.10.2001 р. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ 992/2001.

2. Енциклопедія освіти / гол. ред. В. Г. Кремень ; Акад. пед. наук України. К. : Юрінком Інтер, 2008. С. 516.

3. Философский энциклопедический словарь / гл. ред. : Л. Ф. Иличев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев, В. Г. Панов. М. : Сов. Энциклопедия, 1983. С. 382.

4. Охотский Е. В. Теория и механизмы современного государственного управления : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры : в 2 т. Т. 1. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2015. С. 35. (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).

5. Енциклопедичний словник з державного управління / [уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін.] ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. К. : НАДУ, 2010. С. 447, 448.

6. Державне управління : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна, Л. Ю. Гордієнко ; за ред. А. Ф. Мельник. К. : Знання-Прес, 2003. С. 123.

7. Бакуменко В. Д., Кравченко С. О. Методологія системних досліджень в державному управлінні : навч. посіб. К. : ВПЦ АМУ, 2011. С. 50, 51.

8. Про Національну програму правової освіти населення…

9. Бакуменко В. Д. Статті до базового підручника з державного управління // Збірник вибраних наукових праць : у 4 ч. Ч. 4. К. : АМУ, 2016. С. 51.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 О. С. Полякова