DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4038.21.2018.151091

Проблематика державного управління у сфері медичної реабілітації у процесі трансформування національної системи охорони здоров’я

О. В. Яремчук, І. А. Берлінець

Анотація


Досліджено сучасний стан державного управління у сфері медичної реабілітації. Звернено увагу на появу нових чинників впливу на ефективність державного управління у цій сфері внаслідок процесу трансформації національної системи охорони здоров’я. Визначено основні проблеми та напрями покращання механізмів державного управління у сфері медичної реабілітації як підсистеми національної системи охорони здоров’я.

Ключові слова


державне управління; категорійно-понятійний апарат; медична реабілітація; механізм державного управління; реабілітація; система охорони здоров’я

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Лляной Ю. О. Визначення видів реабілітації у професійній підготовці майбутніх магістрів з фізичної реабілітації // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, 2013. № 112. Т. 2. С. 177—181. URL : http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=2278.

2. Соколова О. М., Васюк Н. О., Радиш Я. Ф. Реабілітація військовослужбовців: термінологія, класифікація, принципи та особливості (до проблеми державного регулювання реабілітації особового складу збройних сил України) // Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 23. С. 148—155.

3. Usyk S. F. Features landmark sanatorium rehabilitation of the wounded limb in modern conditions / Abstract of Ph. D. dissertation, Medical sciences. M. : [s. n.], 2003. P. 22.

4. Крупа В. В. Зміст та значення медичної реабілітації у загальній підготовці фахівця з фізичної реабілітації // Україна : зб. наук. пр. Хмельницького інституту соціальних технологій Університету, 2013. № 1(7). С. 126—130.

5. Бєлікова Н. О. Основні визначення фізично-реабілітаційної освіти // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. 2009. № 6(8). URL : http://ap.uu.edu.ua/article/177.

6. Лляной Ю. О. Визначення видів реабілітації у професійній підготовці майбутніх магістрів з фізичної реабілітації... С. 177—181.

7. Бєлікова Н. О. Основні визначення фізично-реабілітаційної освіти…

8. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. К. ; Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2005. 1728 с.

9. Там само. 1728 с.

10. Крупа В. В. Зміст та значення медичної реабілітації у загальній підготовці фахівця з фізичної реабілітації... С. 126—130.

11. Лляной Ю.О. Визначення видів реабілітації у професійній підготовці майбутніх магістрів з фізичної реабілітації… С. 177—181.

12. Про систему реабілітації в Україні : проект Закону України. URL : https://novynarnia.com/2017/10/02/zakon-ukrayini-pro-sistemu-reabilitatsiyi-v-ukrayini-proekt.

13. Основи фізичної реабілітації : навч. посіб. / за заг. ред. Л. О. Вакуленко, В. В. Клапчука. Т. : ТНПУ, 2010. 234 с.

14. Надюк З. О. Державне регулювання ринку медичних послуг в Україні : монографія / предмова проф. В. М. Огаренка. Запоріжжя, 2008. 296 с.

15. Основи законодавства України про охорону здоров’я : Закон України № 2801-ХІІ від 19.11.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. 1993. № 4. Ст. 19.

16. Там само.

17. Алма-Атинська декларація : прийнята Міжнародною конференцією по первинній медико-санітарній допомозі 12.09.1978 р. URL : http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/almaata78.shtml.

18. Крупа В. В. Зміст та значення медичної реабілітації у загальній підготовці фахівця з фізичної реабілітації… С. 126—130.

19. Ренкер К. Основы реабилитации: научный обзор / пер. с нем. М., 1980. С. 22.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 О. В. Яремчук, І. А. Берлінець