DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4038.22.2018.164738

Громадський контроль як ефективний механізм запобігання корупції у сфері публічних закупівель

О. П. Тараненко

Анотація


Розкрито роль громадського контролю в запобіганні та виявленні корупції у сфері публічних закупівель, доведено наявність законодавчого підґрунтя та баз даних для виявлення, оцінки та усунення корупційних ризиків та фактів корупції в діяльності розпорядників публічних коштів, наведено приклади нормативних документів, які регламентують діяльність громадських рад, впровадження громадського контролю в публічних закупівлях, обов’язковість оприлюднення інформації про публічні фінанси, зазначені причини гальмування розвитку громадського контролю в Україні, зокрема в сфері публічних закупівель, та запропоновано шляхи активізації громадського контролю. Акцентовано на ролі держави при налагодженні ефективної взаємодії влади з інститутами громадянського суспільства, на прикладі двох міністерств доведено недієвість громадських рад як безпосередніх органів громадського контролю при центральних органах виконавчої влади.


Ключові слова


громадський контроль; громадянське суспільство; громадська рада; електронні державні реєстри; публічні фінанси; публічні закупівлі; корупція в публічних закупівлях

Повний текст:

PDF

Посилання


Pro Spryiannia Rozvytku Hromadianskoho Suspilstva v Ukraini. № 68/2016. (2016) [in Ukrainian].

Mykhnenko, A. M., Kravchenko, S. O. & Panteleichuk, I. V. (2015). Hromadianske suspilstvo v Ukraini: stanovlennia ta rozvytok. Kyiv: UkrSICH. 347 р. [in Ukrainian].

Surmin, Yu. P. (Ed.). (2008). Hromadianske suspilstvo: problemy i napriamy instytutsiinoho rozvytku. Kyiv: National Academy for Public Administration under the President of Ukraine. 56 p. [in Ukrainian].

Nevmerzhytskyi, Ye. V. (2014). Koruptsiia v Ukraini: problemy posylennia protydii. Law Journal “Law of Ukraine”, Issue 1, pp. 22 [in Ukrainian].

Mesiuk, M. P. (2014). Mekhanizmy rehuliuvannia vzaiemodii instytutiv vlady i hromadianskoho suspilstva: orhanizatsiino-pravovyi aspek. (Extended abstract of candidate’s thesis). National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].

Melnyk, A. F., Smolenskyi, O. Yu., Vasina, A. Yu. & Hordiienko, L. Yu. (2003). Derzhavne upravlinnia. Kyiv: Znannia-Pres. pp. 22.

Pro publichni zakupivli. № 922-VIII. (2015) [in Ukrainian].

Pro hromadski obiednannia. № 4572-VI. (2012) [in Ukrainian].

Pro zvernennia hromadian. № 393/96-VR. (1996) [in Ukrainian].

Pro informatsiiu. № 2657-XII. (1992) [in Ukrainian].

Pro vidkrytist vykorystannia publichnykh koshtiv. № 183-VIII. (2015) [in Ukrainian].

Pro zabezpechennia uchasti hromadskosti u formuvanni ta realizatsii derzhavnoi polityky. № 996. (2010) [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні : Указ Президента України № 68/2016 від 26.02.2016 р. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/68/2016/paran25#n25 (дата звернення: 14.12.2018).

2. Громадянське суспільство в Україні: становлення та розвиток : навч. посіб. / Михненко А. М. [та ін.]. Київ : УкрСІЧ, 2015. 347 с.

3. Громадянське суспільство: проблеми і напрями інституційного розвитку : навч. посіб. / за заг. ред. Ю. П. Сурміна. Київ : НАДУ, 2008. 56 с.

4. Невмержицький Є. В. Корупція в Україні: проблеми посилення протидії // Юридичний журнал “Право України”. 2014. № 1. С. 22.

5. Месюк М. П. Механізми регулювання взаємодії інститутів влади і громадянського суспільства: організаційно-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. держ. упр. : 25.00.02 / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Київ, 2014. 20 c.

6. Державне управління : навч. посіб. / Мельник А. Ф., Смоленський О. Ю., Васіна А. Ю., Гордієнко Л. Ю. Київ : Знання-Прес, 2003. С. 22.

7. Про публічні закупівлі : Закон України № 922-VIII від 25.12.2015 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19 (дата звернення: 14.12.2018).

8. Про громадські об’єднання : Закон України № 4572-VI від 22.03.2012 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17 (дата звернення: 14.12.2018).

9. Про звернення громадян : Закон України № 393/96-ВР від 02.10.1996 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/ 96-вр (дата звернення: 14.12.2018).

10. Про інформацію : Закон України № 2657-ХІІ від 02.10.1992 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 (дата звернення: 14.12.2018).

11. Про відкритість використання публічних коштів : Закон України № 183-VIII від 11.02.2015 р. URL : https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/183-viii (дата звернення: 14.12.2018).

12. Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики : Постанова Кабінету Міністрів України № 996 від 03.11.2010 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-п (дата звернення: 14.12.2018).Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 О. П. Тараненко