DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4038.22.2018.164742

Формування кадрового потенціалу в об’єднаних територіальних громадах України

О. Г. Вагонова, С. М. Ісіков, Л. В. Тимошенко, Ю. І. Літвінов

Анотація


Розглянуто сучасний стан та перспективи утворення об’єднаних територіальних громад в Україні. Доведено, що фінансова спроможність громади є підґрунтям успішного формування основних складових її кадрового потенціалу. Визначено напрями забезпечення формування кадрового потенціалу об’єднаної територіальної громади при взаємодії центрів занятості, центрів розвитку місцевого самоврядування, закладів вищої освіти та всеукраїнських асоціацій.

Ключові слова


об’єднані територіальні громади; кадровий потенціал; формування; забезпечення; компетенції

Повний текст:

PDF

Посилання


Hryschenko, І. М. (2018). Aktualni problemy detsentralizatsii. Publichne vryaduvannya v Ukrayini: stan, vyklyky ta perspektyvy rozvytku. Proceeding of the Conference Title. Kiev. рр. 19 [in Ukrainian].

National Academy for Public Administration under the President of Ukraine. Kovbasiuk, Yu. V. (2011). (Eds.). Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia. (Vol. 5, p. 278). Kyiv: NAPA [in Ukrainian].

Tarasova, V. (2017). Kadrove zabezpechennia v obiednanykh terytorialnykh hromadakh. Ukrayina: podiyi, fakty, komentari, Vol. 12, pp. 30-41 [in Ukrainian].

Grinyova, V. N. (2012). Upravlinnia kadrovym potentsialom pidpryiemstva. Kharkiv. pp. 16-20 [in Ukrainian].

Karpa, М. (2013). Teoretychni aspekty formuvannia kadrovoi polityky v orhanakh publichnoi vlady. Efficiency of Public Administration, Issue 36. pp. 27-36 [in Ukrainian].

Pro dobrovilne obiednannia terytorialnykh hromad. № 157-VIII. (2015) [in Ukrainian].

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. (2017). URL : http:// www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Monitorynh protsesu detsentralizatsii vlady ta reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia. (2018). URL : http://decentralization.gov.ua/monitoring2018_01_ua#main-info [in Ukrainian].

Hychka, G. (2016). Formuvannia spromozhnykh terytorialnykh hromad: problemy ta shliakhy yikh vyrishennia. Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, Issue 1 (117), p. 61 [in Ukrainian].

Zvit pro doslidzhennia potreb u navchanni predstavnykiv orhaniv mistsevoho samovriaduvannia obiednanykh terytorialnykh hromad: rezultaty sotsiolohichnoho doslidzhennia. (2017). URL : http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads2017.pdf [in Ukrainian].

Vseukrainska asotsiatsiia orhaniv mistsevoho samovriaduvannia “Ukrainska asotsiatsiia raionnykh ta oblasnykh rad”. (2017). URL : http://uaror.org.ua [in Ukrainian].

Zvit pro robotu pravlinnia ta vykonavchoi dyrektsii Asotsiatsii mist Ukrainy u 2017 rotsi 2017. (2017). URL : https://www.auc.org.ua/sites/default/files/library/zvit_2017.pdf [in Ukrainian].

Ibid.

Ofitsiinyi sait Vseukrainskoi asotsiatsii silskykh ta selyshchnykh rad. URL : http://vassr.org [in Ukrainian].

Mischenko, К. (2018). Nova paradyhma vzaiemodii derzhavnoi sluzhby zainiatosti z obiednanymy terytorialnymy hromadamy, Publichne vryaduvannya v Ukrayini: stan, vyklyky ta perspektyvy rozvytku, Vseukr. nauk.-prakt. konf. za mizhnar. uchastyu, prysvyach. 100-richchyu derzh. sluzhby v Ukrayini. Kiev. pp. 59 [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Dnipropetrovskoho tsentru rozvytku mistsevoho samovriaduvannia. URL : http://lgdc.org.ua/branch/4 [in Ukrainian].

Tertyshna, О. А. (2015). Scientifically methodical and educational providing of reforms at the regional level (on the example of introduction of course of the controlled from distance studies of “reformation of local self-government and decentralization of power”). Public administration aspects, Issue 4, pp. 22-27 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Грищенко І. М. Актуальні проблеми децентралізації // Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку : матер. щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, присвяч. 100-річчю держ. служби в Україні (25 травня 2018 р, м. Київ) : у 5 т. Т. 3. Київ, 2018. С. 19.

2. Енциклопедія державного управління : у 8 т. Т. 5 / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова) [та ін.]. Київ : Вид-во НАДУ, 2011. C. 278.

3. Тарасова В. Кадрове забезпечення в об’єднаних територіальних громадах // Україна: події, факти, коментарі. 2017. № 12. С. 30—41.

4. Гриньова В. М. Управління кадровим потенціалом підприємства: монографія. Харків : Вид. ХНЕУ, 2012. C. 16—20.

5. Карпа М. Теоретичні аспекти формування кадрової політики в органах публічної влади // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Вип. 36. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013. С. 30.

6. Про добровільне об’єднання територіальних громад : Закон України № 157-VIII від 05.02.2015 р. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/157-19. (дата звернення: 22.07.2018).

7. Державна служба статистики України. URL : http:// www.ukrstat.gov.ua; Децентралізація в Україні. URL: http://www.decentralization.gov.ua/region/item/id/5 (дата звернення: 10.07.2018).

8. Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування. URL : http://decentralization.gov.ua/ monitoring2018_10_ua#main-info (дата звернення: 12.10.2018).

9. Гичка Г. Г. Формування спроможних територіальних громад: проблеми та шляхи їх вирішення // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2016. Вип. 1(117). С. 61. URL : http://ird.gov.ua/sep/sep20161(117)/sep20161(117)_060_HychkaH.pdf (дата звернення: 22.07.2018).

10. Звіт про дослідження потреб у навчанні представників органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад: результати соціологічного дослідження. 2017. URL : http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads2017.pdf (дата звернення: 15.08.2018).

11. Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування “Українська асоціація районних та обласних рад”. URL : http://uaror.org.ua.

12. Звіт про роботу правління та виконавчої дирекції Асоціації міст України у 2017 році. URL : https://www.auc.org.ua/sites/default/ files/library/zvit_2017.pdf (дата звернення: 16.08.2018).

13. Там само.

14. Офіційний сайт Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад. URL : http://vassr.org (дата звернення: 16.08.2018).

15. Міщенко К. С. Нова парадигма взаємодії державної служби зайнятості з об’єднаними територіальними громадами // Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку : матер. щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. уч., присвяч. 100-річчю держ. служби в Україні (25 травня 2018 р., м. Київ) : у 5 т. Т. 5. Київ : НАДУ. 2018. C. 59.

16. Офіційний сайт Дніпропетровського центру розвитку місцевого самоврядування. URL : http://lgdc.org.ua/branch/4 (дата звернення: 01.07.2018).

17. Тертишна О. А. Науково-методичне і освітнє забезпечення реформ на регіональному рівні (на прикладі впровадження курсу дистанційного навчання “Реформування місцевого самоврядування та децентралізація влади”) // Аспекти публічного управління. 2015. № 4. С. 22—27.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 О. Г. Вагонова, С. М. Ісіков, Л. В. Тимошенко, Ю. І. Літвінов