DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4038.23.2019.181486

Узгодження компетенцій органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади в контексті публічного управління

М. М. Андріїв

Анотація


Обґрунтовано необхідність узгодження компетенцій органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади для забезпечення ефективного публічного управління як важливого фактора успішної реалізації стратегічного курсу на впровадження в Україні європейських стандартів життя. Проаналізовано систему компетенції органів публічної влади в аспекті забезпечення узгодженості управлінського впливу суб’єктів державної, самоврядної та громадської влад на розвиток суспільних процесів в умовах децентралізації та реформування державного управління. Узагальнено концептуальні засади структурно-функціональної моделі узгодження компетенцій органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади.


Ключові слова


децентралізація; інститути громадянського суспільства; компетенції; органи місцевого самоврядування; органи виконавчої влади; публічне управління; реформування державного управління; суб’єкти публічної влади; трансформація компетенцій; узгодженість компетенцій

Повний текст:

PDF

Посилання


Stratehiia staloho rozvytku “Ukraina – 2020”. № 5/2015. (2015). URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 [in Ukrainian].

Ivchenko, Ye. A. (2015). Transformatsiia yak poniattia ta pidkhody do yoho rozuminnia v ekonomichnomu konteksti. Efektyvna ekonomika, № 12. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5827 [in Ukrainian].

Yakovets, Yu. V. (2011). Hlobalnye ekonomicheskiye transformatsii XX veka. Moskva: Ekonomika. 382 p. [in Ukrainian].

Toffler, E. (2000). Tretia Khvylia. Kyiv: Vyd. dim “Vsesvit”. 475 p. [in Ukrainian].

Bell, D. (1999). Hriadushchee postyndustryalnoe obshchestvo. Opyt sotsialnoho prohnozirovanyia. Moskva: Academia. 786 p. [in Russian].

Hrazhevska, N. I. (2011). Evoliutsiia suchasnykh ekonomichnykh system. Kyiv: Znannia. 287 p. [in Ukrainian].

Havrylyshyn, B. D., Mochernyi, S. V. (Eds.). (2002). Ekonomichna entsyklopediia. (Vol. 3, 952 p.). Kyiv: Vydavnychyi tsentr “Akademiia” [in Ukrainian].

Markovych, I. B. (2014). Rozkryttia sutnosti poniattia transformatsii ekonomichnoho prostoru v systemi katehorii rozvytku natsionalnoi ekonomiky. Ekonomika rozvytku, № 2, pp. 77-81. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecro_2014_2_16 [in Ukrainian].

Zavoloka, Yu. M. (2009). Investytsiina povedinka subiektiv pidpryiemnytskoi diialnosti v transformatsiinii ekonomitsi. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu, Issue 3/1, pp. 175-179 [in Ukrainian].

Kolodii, A. F. (2011). Publichne vriaduvannia i publichne administruvannia. Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia. (Vol. 8, pp. 488-491). Lviv: LRIDU NADU [in Ukrainian].

Minenko, M. A. (2013). Transformatsiia systemy derzhavnoho upravlinnia v suchasni modeli rehuliuvannia suspilstva. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, № 6. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=581. [in Ukrainian].

Ibid.

Pollitt, C. (2004). Public Management Reform: A Comparative Analysis. Oxford: University Press. 240 p.

Hlosarii Prohramy rozvytku OON. URL : http://www.unpan.org/Directories/UNPublicAdministrationGlossary [in Ukrainian].

Minenko, M. A. (2013). Transformatsiia systemy derzhavnoho upravlinnia v suchasni modeli rehuliuvannia suspilstva…

Kovbasiuk, Yu. V., Bakumenko, V. D. (2011). Derzhavne upravlinnia. Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia. (Vol. 1, pp. 157-159). Kyiv: NADU [in Ukrainian].

Oslavskyi, M. I. (2008). Vykonavcha vlada v Ukraini: orhanizatsiino-pravovi zasady. Kyiv: Znannia. 216 p. [in Ukrainian].

Boiko Yu. (2016). Transformatsiia kompetentsii orhaniv mistsevoho samovriaduvannia u suchasnykh umovakh yevropeiskoi mizhderzhavnoi intehratsii. Ekonomiko-pravova paradyhma rozvytku suchasnoho suspilstva, № 2. URL : https://studlib.org.ua/index.php/eprs/article/view/97 [in Ukrainian].

Konstytutsiia Ukrainy. (1996). URL : https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian].

Pro mistseve samovriaduvannia. № 280/97-VR. (1997) [in Ukrainian].

Pro mistsevi derzhavni administratsii. № 586-XIV. (1999) [in Ukrainian].

Pro Kabinet Ministriv Ukrainy. № 794-VII. (2014) [in Ukrainian].

Pro tsentralni orhany vykonavchoi vlady. № 3166-VI. (2011) [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Стратегія сталого розвитку “Україна – 2020” : схвалена Указом Президента України № 5/2015 від 12.01.2015 р. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (дата звернення: 15.09.2019).

2. Івченко Є. А. Трансформація як поняття та підходи до його розуміння в економічному контексті // Ефективна економіка. 2015. № 12. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5827 (дата звернення: 24.09.2019).

3. Яковец Ю. В. Глобальные экономические трансформации ХХІ века. Москва : Экономика, 2011. 382 с.

4. Тоффлер Е. Третя Хвиля / пер. з англ. А. Євса ; ред. пер. Шовкун. Київ : Вид. дім “Всесвіт”, 2000. 475 с.

5. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / пер. с англ. Москва : Academia, 1999. 786 с.

6. Гражевська Н. І. Еволюція сучасних економічних систем : навч. посіб. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ : Знання, 2011. 287 с.

7. Економічна  енциклопедія : у 3 т. Т. 3 / ред. : Б. Д. Гаврилишин, С. В. Мочерний. Київ : Видавничий центр “Академія”, 2002. 952 с.

8. Маркович І. Б. Розкриття сутності поняття трансформації економічного простору в системі категорій розвитку національної економіки // Економіка розвитку. 2014. № 2. С. 77—81. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecro_2014_2_16 (дата звернення: 24.09.2019).

9. Заволока Ю. М. Інвестиційна поведінка суб’єктів підприємницької діяльності в трансформаційній економіці // Вісник Дніпропетровського університету. 2009. Вип. 3/1. С. 175—179.

10. Колодій А. Ф. Публічне врядування і публічне адміністрування // Енциклопедія державного управління : у 8 т. Т. 8. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. С. 488—491.

11. Міненко М. А. Трансформація  системи державного управління в сучасні моделі регулювання суспільства // Державне управління: удосконалення та розвиток. 2013. № 6. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=581 (дата звернення: 25.09.2019).

12. Там само.

13. Pollitt C. Public Management Reform: A Comparative Analysis. Oxford : University Press, 2004. 240 p.

14. Глосарій Програми розвитку ООН. URL : http://www.unpan.org/ Directories/UNPublicAdministrationGlossary (дата звернення: 25.09.2019).

15. Міненко М. А. Трансформація  системи державного управління в сучасні моделі регулювання суспільства...

16. Ковбасюк Ю. В., Бакуменко В. Д. Державне управління // Енциклопедія державного управління : у 8 т. Т. 1. Київ : НАДУ, 2011. С. 157—159.

17. Ославський М. І. Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади. Київ : Знання, 2008. 216 с. URL : http://politics.ellib.org.ua/pages-3774.html (дата звернення: 25.09.2019).

18. Бойко Ю. Трансформація компетенції органів місцевого самоврядування у сучасних умовах європейської міждержавної інтеграції  // Економіко-правова парадигма розвитку сучасного суспільства. 2016. № 2. URL : https://studlib.org.ua/index.php/eprs/article/view/97 (дата звернення: 25.09.2019).

19. Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 25.09.2019).

20. Про місцеве самоврядування : Закон України № 280/97-ВР від 21.05.1997 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 25.09.2019).

21. Про місцеві державні адміністрації : Закон України № 586-XIV від 09.04.1999 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14 (дата звернення: 25.09.2019).

22. Про Кабінет Міністрів України : Закон України № 794-VII від 07.02.2014 р. URL : https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/794-18 (дата звернення: 25.09.2019).

23. Про центральні органи виконавчої влади : Закон України № 3166-VI від 17.03.2011 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17 (дата звернення: 25.09.2019).Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 М. М. Андріїв