DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4038.24.2019.198738

Моделювання професійної підготовки фахівців за спеціальністю 017 “Фізична культура і спорт”: шляхи та способи урахування регіональних особливостей і потреб в умовах ступеневої освіти

Т. А. Проць, М. В. Фурса

Анотація


Обґрунтовано необхідність удосконалення процесів моделювання професійної підготовки в умовах ступеневої освіти фахівців за спеціальністю 017 “Фізична культура і спорт” шляхом урахування регіональних особливостей і потреб для забезпечення реалізації суспільної ролі фізичної культури і спорту. Проаналізовано теоретико-методологічні, нормативно-правові, інституційно-організаційні, технолого-методичні складові та розроблено модель урахування регіональних особливостей і потреб у системі професійної підготовки фахівців із фізичної культури і спорту в умовах ступеневої освіти. Запропоновано професіограму бакалавра з фізичної культури і спорту.


Ключові слова


державне сприяння; місцеве самоврядування; моделювання професійної підготовки фахівців; професіограма; регіональні особливості та потреби; ступенева освіта; фізична культура і спорт; шляхи та методи проектування професійної підготовки

Повний текст:

PDF

Посилання


Kontseptsiia Derzhavnoi tsilovoi sotsialnoi prohramy rozvytku fizychnoi kultury i sportu na period do 2020 roku. (2017). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/115-2017-%D0%BF#n10 [in Ukrainian].

Ibid.

Prots, T. A. (2019). Derzhavne spryiannia rozvytku osvity u sferi fizychnoi kultury na rehionalnomu rivni: problema uzghodzhenosti derzhavnykh polityk. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia, Issue 1 (58), pp. 143-160 [in Ukrainian].

Pro osvitu. № 2145-VIII. (2017) [in Ukrainian].

Pro vyshchu osvitu. № 1556-VII. (2014) [in Ukrainian].

Pro doshkilnu osvitu. № 2628-III. (2001) [in Ukrainian].

Pro zahalnu seredniu osvitu. № 651-XIV. (1999) [in Ukrainian].

Pro osvitu...

Pro pozashkilnu osvitu. № 1841-III. (2000) [in Ukrainian].

Pro profesiino-tekhnichnu osvitu. № 103/98-VR. (1998) [in Ukrainian].

Pro fizychnu kulturu i sport. № 3808-XII. (1993) [in Ukrainian].

Derzhavna natsionalna prohrama “Osvita” (“Ukraina XXI stolittia”). № 896. (1993). URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF [in Ukrainian].

Kontseptsiia Derzhavnoi tsilovoi sotsialnoi prohramy rozvytku...

Kontseptsiia reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini. (2014). URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80/stru [in Ukrainian].

Natsionalna doktryna rozvytku osvity. (2002). URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/347/2002 [in Ukrainian].

Natsionalna stratehiia spryiannia rozvytku hromadianskoho suspilstva v Ukraini na 2016 – 2020 roky. (2016). URL : http://www.president.gov.ua/documents/682016-19805. [in Ukrainian].

Natsionalna stratehiia rozvytku osvity v Ukraini na period do 2021 roku. (2013). URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 [in Ukrainian].

Stratehiia reformuvannia derzhavnoho upravlinnia Ukrainy na 2016 – 2020 roky. (2016). URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-2016-%D1%80 [in Ukrainian].

Stratehiia staloho rozvytku “Ukraina – 2020”. (2015). URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 [in Ukrainian].

Natsionalna ramka kvalifikatsii. (2011). URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF [in Ukrainian].

Natsionalnyi klasyfikator Ukrainy: Klasyfikator profesii DK 003:2010. (2010). Kyiv: Sotsinform. pp. 22 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia pereliku haluzei znan i spetsialnostei, za yakymy zdiisniuietsia pidhotovka zdobuvachiv vyshchoi osvity. № 266. (2015) [in Ukrainian].

Metodychni rekomendatsii shchodo rozroblennia standartiv vyshchoi osvity. (2017). URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/rekomendatsii-1648.pdf [in Ukrainian].

Standarty vyshchoi osvity. (2019). URL : https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti [in Ukrainian].

Standart vyshchoi osvity Ukrainy: pershyi (bakalavrskyi) riven vyshchoi osvity, haluz znan 01 Osvita/Pedahohika, spetsialnist 017 Fizychna kultura i sport. (2019). URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni % 20standarty/2019/04/25/017-fizichna-kultura-i-sport-bakalavr.pdf [in Ukrainian].

Stepanchenko, N. I., Briskin, Yu. A., Matviichuk, T. F. (2018). Model systemy profesiinoi pidhotovky fakhivtsiv fizychnoi kultury i sportu v zakladakh vyshchoi osvity. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu, Issue 154(2), pp. 74-79 [in Ukrainian].

Ibid. pp. 75.

Ibid. pp. 76.

Ibid. pp. 76.

Standart vyshchoi osvity Ukrainy...

Zvit (vidomosti) pro samootsiniuvannia osvitnoi prohramy. (2019). URL : https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/Forma-vidomostey-pro-samootsiniuvannia.pdf [in Ukrainian].

Makhnovska, I. R. (2015). Profesiina pidhotovka mahistriv sestrynskoi spravy v umovakh stupenevoi osvity. (Extended abstract of candidate’s thesis). Zhytomyr [in Ukrainian].

Polozhennia pro akredytatsiiu osvitnikh prohram, za yakymy zdiisniuietsia pidhotovka zdobuvachiv vyshchoi osvity. (2019). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-19 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Концепція Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року : затверджена Постановою Кабінету Міністрів України № 115 від 01.03.2017 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/115-2017-%D0%BF#n10 (дата звернення: 19.07.2019).

2. Там само.

3. Проць Т. А. Державне сприяння розвитку освіти у сфері фізичної культури на регіональному рівні: проблема узгодженості державних політик // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Вип. 3 (60) / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2019. С. 143—160.

4. Про освіту : Закон України № 2145-VIII від 05.09.2017 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/ed20170905#n327 (дата звернення: 15.07.2019).

5. Про вищу освіту : Закон України № 1556-VII від 01.07.2014 р. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 15.07.2019).

6. Про дошкільну освіту : Закон України № 2628-III від 11.07.2001 р. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14 (дата звернення: 15.07.2019).

7. Про загальну середню освіту : Закон України № 651-XIV від 03.05.1999 р. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/651-14 (дата звернення: 10.07.2019).

8. Про освіту...

9. Про позашкільну освіту : Закон України № 1841-III від 22.06.2000 р. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 10.07.2019).

10. Про професійно-технічну освіту : Закон України № 103/98-ВР від 10.02.1998 р. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 10.07.2019).

11. Про фізичну культуру і спорт : Закон України № 3808-XII від 24.12.1993 р. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808-12 (дата звернення: 10.07.2019).

12. Державна національна програма “Освіта” (“Україна XXI століття”) : затверджена Постановою Кабінету Міністрів України № 896 від 03.11.1993 р. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF (дата звернення: 10.07.2019).

13. Концепція Державної цільової соціальної програми розвитку...

14. Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 333-р від 01.04.2014 р. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80/stru (дата звернення: 09.07.2019).

15. Національна доктрина розвитку освіти : затверджена Указом Президента України № 347/2002 від 17.04.2002 р. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/347/2002 (дата звернення: 20.07.2019).

16. Національна стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 – 2020 роки : затверджена Указом Президента України № 68/2016 від 26.02.2016 р. URL : http://www.president.gov.ua/documents/682016-19805 (дата звернення: 20.07.2019).

17. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року : схвалена Указом Президента України від 25.06.2013 № 344/2013. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/344/2013. (дата звернення: 21.07.2019).

18. Стратегія реформування державного управління України на 2016 – 2020 роки : схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 474-р від 24.06.2016 р. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-2016-%D1%80 (дата звернення: 21.07.2019).

19. Стратегія сталого розвитку “Україна – 2020” : схвалена Указом Президента України № 5/2015 від 12.01.2015 р. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (дата звернення: 19.07.2019).

20. Національна рамка кваліфікацій : затверджена Постановою Кабінету Міністрів України № 1341 від 23.11.2011 р. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF (дата звернення: 21.07.2019).

21. Національний класифікатор України. “Класифікатор професій” ДК 003:2010. Київ : Соцінформ, 2010. С. 22.

22. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти : Постанова Кабінету Міністрів України № 266 від 29.04.2015 р. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF (дата звернення: 21.07.2019).

23. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти : затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України № 600 від 01.06.2017 р. (зі змінами № 1648 від 21.12.2017 р. URL : https://mon.gov.ua/storage/ app/ media/ vishcha- osvita/ rekomendatsii- 1648.pdf (дата звернення: 26.07.2019).

24. Стандарти вищої освіти : затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України. URL : https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-visho yi-osviti (дата звернення: 15.07.2019).

25. Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, галузь знань 01 “Освіта/Педагогіка”, спеціальність 017 “Фізична культура і спорт” : затверджений Наказом Міністерства освіти і науки України № 567 від 24.04.2019 р. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/20 19/04/25/017-fizichna-kultura-i-sport-bakalavr.pdf (дата звернення: 26.07.2019).

26. Степанченко Н. І., Бріскін Ю. А., Матвійчук Т. Ф. Модель системи професійної підготовки фахівців фізичної культури і спорту в закладах вищої освіти // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. 2018. Вип. 154(2). С. 75. (Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт).

27. Там само. С. 75.

28. Там само. С. 76.

29. Там само. С. 76.

30. Стандарт вищої освіти України...

31. Звіт (відомості) про самооцінювання освітньої програми : затверджений Рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти № 9 від 29.08.2019 р. URL : https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/Форма-відомостеи-про-самооцінювання.pdf (дата звернення: 10.09.2019).

32. Махновська І. Р. Професійна підготовка магістрів сестринської справи в умовах ступеневої освіти : дис. к. пед. н. за спец. 13.00.04 “Теорія та методика професійної освіти”. Житомир, 2015. С. 75.

33. Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти : затверджене Наказом Міністерства освіти і науки України № 977 від 11.07.2019 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-19 (дата звернення: 26.07.2019).

 Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Т. А. Проць, М. В. Фурса