Формування та проведення державної політики зайнятості молоді на регіональному рівні в україні (1991 – 2020 рр.)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33990/2070-4038.25.2020.213664

Ключові слова:

молодь, державна політика зайнятості молоді, регіональний рівень, молодіжні центри праці, модель політики

Анотація

Досліджено особливості формування та проведення державної політики зайнятості молоді на регіональному рівні в Україні у 1991 – 2020 рр. Висвітлено трансформацію підходів до політики зайнятості молоді на регіональному рівні від радянських до ринкових, а також моделей політики зайнятості молоді на регіональному рівні від патерналістської до ринкової, у межах соціального діалогу, до моделі відповідної політики в умовах децентралізації. Обґрунтовано, що працевлаштування молоді перебуває у предметній сфері молодіжної, освітньої, регіональної соціальної політик. Визначено 4 періоди у формуванні та проведенні державної політики зайнятості молоді на регіональному рівні в Україні: 1) кін. 1990 – 1991 – 2000 рр. – патерналістська модель; 2) 2001 – 2010 рр. – ринкова модель; 3) 2010 – 2016 рр. – занепад регіональних структур відповідної політики; 4) 2016 р. – до тепер – модель реалізації відповідної політики в умовах децентралізації.

Посилання

Pro stvorennia derzhavnoi sluzhby zainiatosti v Ukrainskii RSR. № 381. (1990) [in Ukrainian].

Pro zainiatist naselennia. № 803-XII. (1991) [in Ukrainian].

Ibid.

Ibid.

Pro stvorennia Fondu sotsialnoi adaptatsii molodi Ukrainy. № 255. (1991) [in Ukrainian].

Pro Respublikansku prohramu zainiatosti naselennia na 1991 – 1992 roky. № 49. (1991) [in Ukrainian].

Ibid.

Ibid.

Libanova, E., Tsymbal, O., Lisohor, L., Marchenko, I., Yarosh, O. (2014). Perekhid na rynok pratsi molodi Ukrainy. Zheneva: MOP. URL : https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/ publication/wcms_302648.pdf (data zvernennia 25.05.2020) [in Ukrainian].

Deklaratsiia pro zahalni zasady derzhavnoi molodizhnoi polityky v Ukraini. № 2859-XII. (1992) [in Ukrainian].

Pro spryiannia sotsialnomu stanovlenniu ta rozvytku molodi v Ukraini. № 2998-12. (1993) [in Ukrainian].

Holubovska, L. R. (2014). Miska molod Ukrainy u suspilnykh zminakh 1990-kh – 2000-kh rokiv. Naukovi pratsi istorychnoho fakultetu Zaporizkoho natsionalnoho universytetu, Issue XXXIX, pp. 183 [in Ukrainian].

Pro Respublikansku prohramu zainiatosti naselennia na 1991 – 1992 roky...

Derzhavna prohrama zainiatosti naselennia na 1993 rik. (1993). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/172-93-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Typove polozhennia pro sotsialni sluzhby dlia molodi. № 648. (1993). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/648-93-%D0%BF/print [in Ukrainian].

Tsilova derzhavna prohrama spryiannia zainiatosti molodi na 1994 – 1995 roky. (1994). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/343-94-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Ibid.

Poriadok pratsevlashtuvannia vypusknykiv vyshchykh navchalnykh zakladiv, pidhotovka yakykh zdiisniuvalas za derzhavnym zamovlenniam. (1996). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/992-96-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Prohrama zainiatosti naselennia na 1997 – 2000 roky. (1996). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-96-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Ibid.

Pro molodizhni ta dytiachi hromadski orhanizatsii. № 281-XIV. (1998) [in Ukrainian].

Derzhavna prohrama zainiatosti naselennia na 2001 – 2004 roky. (2002) [in Ukrainian].

Pro zahalnooboviazkove derzhavne sotsialne strakhuvannia na vypadok bezrobittia. № 1533-III. (2000) [in Ukrainian].

Derzhavna prohrama zainiatosti naselennia na 2001 – 2004 roky…

Ibid.

Typove polozhennia pro molodizhnyi tsentr pratsi. (2001). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-2001-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Libanova, E. M. (Ed.). (2010). Molod ta molodizhna polityka v Ukraini: sotsialno-demohrafichni aspekty. Kyiv: Instytut demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen im. M. V. Ptukhy NAN Ukrainy. pp. 208 [in Ukrainian].

Poriadok nadannia robotodavtsiu dotatsii na stvorennia dodatkovykh robochykh mists dlia pratsevlashtuvannia bezrobitnykh. (2001). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0075-01#Text [in Ukrainian].

Ibid.

Derzhavna prohrama zainiatosti naselennia na 2001 – 2004 roky…

Ibid.

Pro vnesennia zmin do statti 1 Zakonu Ukrainy “Pro spryiannia sotsialnomu stanovlenniu ta rozvytku molodi v Ukraini”. № 1659-IV. (2004) [in Ukrainian].

Pro zabezpechennia molodi, yaka otrymala vyshchu abo profesiino-tekhnichnu osvitu, pershym robochym mistsem z nadannia dotatsii robotodavtsiu. № 2150-IV. (2004) [in Ukrainian].

Deiaki pytannia nadannia robotodavtsiam dotatsii dlia zabezpechennia molodi pershym robochym mistsem. № 223. (2008) [in Ukrainian].

Ibid.

Zahalnoderzhavna prohrama pidtrymky molodi na 2004 – 2008 roky. (2003). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1281-IV#Text [in Ukrainian].

Pro vdoskonalennia derzhavnoho rehuliuvannia u sferi zainiatosti naselennia ta rynku pratsi v Ukraini. № 1073/2005. (2005) [in Ukrainian].

Polozhennia pro Ministerstvo Ukrainy u spravakh simi, molodi ta sportu. № 1176/2005. (2005). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1176/2005#Text [in Ukrainian].

Pro Rekomendatsii parlamentskykh slukhan pro stanovyshche molodi v Ukraini (shchodo pidtrymky molodoi simi, posylennia sotsialnoho zakhystu ditei ta molodi u 2001 – 2006 rokakh). № 816-V. (2007) [in Ukrainian].

Libanova, E. M. (Ed.). (2010). Molod ta molodizhna polityka v Ukraini: sotsialno-demohrafichni aspekty… рр. 208.

Derzhavna tsilova sotsialna prohrama “Molod Ukrainy” na 2009 – 2015 roky. (2009). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/41-2009-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Libanova, E. M. (Ed.). (2010). Molod ta molodizhna polityka v Ukraini: sotsialno-demohrafichni aspekty… рр. 208.

Anderson, K. (2015). Analiz prohalyn zakonodavstva Ukrainy pro molodizhnu polityku v konteksti rekomendatsii uhody pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu ta YeS y inshymy vidpovidnymy politychnymy dokumentamy YeS. [S. p. : s. n.]. рр. 14 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Prohramy spryiannia zainiatosti naselennia ta stymuliuvannia stvorennia novykh robochykh mists na period do 2017 roku. № 1008. (2012) [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Kontseptsii derzhavnoi systemy profesiinoi oriientatsii naselennia. № 842. (2008) [in Ukrainian].

Libanova, E. M. (Ed.). (2010). Molod ta molodizhna polityka v Ukraini… рр. 208.

Pro pidvyshchennia rivnia pratsevlashtuvannia vypusknykiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. № 1726-р. (2010) [in Ukrainian].

Libanova, E. M. (Ed.). (2010). Molod ta molodizhna polityka v Ukraini… рр. 208.

Libanova, E., Tsymbal, O., Lisohor, L., Marchenko, I., Yarosh, O. (2014). Perekhid na rynok pratsi molodi Ukrainy…

Ibid.

Pro zainiatist naselennia. № 5067-VI. (2012) [in Ukrainian].

Ibid.

Ibid.

Pro zatverdzhennia Prohramy spryiannia zainiatosti naselennia ta stymuliuvannia stvorennia novykh robochykh mists na period do 2017 roku…

Ibid.

Poriadok ukladennia dohovoru pro stazhuvannia studentiv zakladiv vyshchoi osvity ta uchniv zakladiv profesiinoi (profesiino-tekhnichnoi) osvity na pidpryiemstvakh, v ustanovakh ta orhanizatsiiakh. (2013). № 20. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/20-2013-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Zaiukov, I. V. Problemy ta perspektyvy zainiatosti molodi Ukrainy. Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu, № 4 (28), рр. 109 [in Ukrainian].

Ibid. рр. 109.

Rekomendatsii parlamentskykh slukhan pro stanovyshche molodi v Ukraini na temu: “Uchast molodi v suspilnomu zhytti: ekonomichna aktyvnist”. (2014). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1521-18#Text [in Ukrainian].

Rossokhatkyi, P. M. Osnovni napriamy derzhavnoho upravlinnia u sferi sotsialnoho zakhystu molodi. URL : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2014-1/doc/7/05.pdf [in Ukrainian].

Stratehiia rozvytku derzhavnoi molodizhnoi polityky na period do 2020 roku. (2013). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/532/2013#Text [in Ukrainian].

Libanova, E., Tsymbal, O., Lisohor, L., Marchenko, I., Yarosh, O. Perekhid na rynok pratsi molodi Ukrainy…

Rekomendatsii parlamentskykh slukhan pro stanovyshche molodi v Ukraini na temu: “Uchast molodi v suspilnomu zhytti: ekonomichna aktyvnist”…

Derzhavna tsilova sotsialna prohrama “Molod Ukrainy” na 2016 – 2020 roky. (2016). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/148-2016-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Ibid.

Kabachenk, H. S. (2017). Rehuliuvannia rynku pratsi v umovakh transformatsii struktury zainiatosti. (Candidate’s thesis). Vinnytsia [in Ukrainian].

Ibid.

Formuvannia ta realizatsiia derzhavnoi molodizhnoi polityky v Ukraini v umovakh detsentralizatsii. (2017). Ternopil: TOV “Ternohraf”. pp. 19 [in Ukrainian].

Ibid. pp. 19.

Ibid. pp. 19.

Yakushko, T. (2020). Molodizhni tsentry pratsi. URL : http://help.4uth.gov.ua/work/molodiznicentripraci [in Ukrainian].

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. (2019). Ekonomichna aktyvnist naselennia Ukrainy 2018. Kyiv. pp. 71 [in Ukrainian].

Model realizatsii molodizhnoi polityky v umovakh detsentralizatsii. (2020). URL : https://decentralization.gov.ua/youth/molod-v-oth [in Ukrainian].

Typove polozhennia pro molodizhnyi tsentr. (2017). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1014-2017-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. (2019). Ekonomichna aktyvnist naselennia Ukrainy 2018… pp. 69.

Ibid. pp. 69.

Formuvannia ta realizatsiia derzhavnoi molodizhnoi polityky v Ukraini… pp. 19.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. (2019). Ekonomichna aktyvnist naselennia Ukrainy 2018… pp. 69.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Механізми державного управління