Проблеми та перспективи стратегічного планування регіонального розвитку

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33990/2070-4038.27.2021.239190

Ключові слова:

стратегічне планування, регіональний розвиток, держава, державне управління

Анотація

Розглянуто проблеми стратегічного планування регіонального розвитку. З’ясовано складові системи планування регіонального розвитку. Зроблено акцент на проблемах стратегічного планування регіонального розвитку в Україні. Обґрунтовано чинники, які зумовлюють необхідність покращення стратегічного планування регіонального розвитку в Україні. Представлено перспективи розвитку стратегічного планування регіонального розвитку в Україні.

Посилання

Degtyarova, I. O. (2021). Instrumenty innovatsiynogo rozvytku region: zarubiznyy ta vitchuznyanyy dosvid zastosuvannya. URL : http://academy.gov.ua/ej/ej11/txts/ 10diovdz.pdf [in Ukrainian].

Instrumenty ekonomichnogo rozvytku terytoriy. (2021). URL : http://www.ppv.net.ua/uploads/work_attachments/Local_Economic_Development_Toolkit_UA.pdf [in Ukrainian].

Коntseptsiya reformuvannya mistsevogo samovryaduvannya ta terytorialnoyi vlady v Ukraini. (2021). URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80 [in Ukrainian].

Pro zasady derzavnoyi regionalnoyi polityky. №156-VIII. (2015) [in Ukrainian].

Zavoronkova, G. V. (2021). Strategichne upravlinnya rozvytkom regiony. URL : http://ecobio.nau.edu.ua/index.php/IMV/article/view/2872 [in Ukrainian].

Paryzkyy, I. V. (2017). Strategichni priorytety derzavnogo upravlinnya innovatsiyno-tehnologichnym rozvytkom natsionalnoyi ekonomiky. Derzavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok. № 3. URL : http://www.dy.nayka. com.ua/?op=1&z=1044 [in Ukrainian].

Sytnyk, N. S. (2016). Budzetno-podatkova polityka Ukrainy ta napryamy yiyi realizatsiyi. Visnyk Khmelnytskogo natsionalnogo universytetu. Bulletin of the Khmelnytsky National University, № 2(234), рр. 75-80 [in Ukrainian].

Kyrylenko, O. (2016). Democratization of participation of citizens in regional government. Zhurnal yevropeiskoi ekonomiky, Vol. 15(1), pp. 121-138 [in Ukrainian].

Malyy, I. J., Vlasenko, M. M. (2017). Effectiveness of public sector management in conditions of instability. Economy and State, Vol. 12, pp. 34-37 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-09

Номер

Розділ

Теорія та історія державного управління