Модель формування професійної компетентності керівника в сфері охорони здоров’я

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33990/2070-4038.27.2021.239199

Ключові слова:

компетентність, професійна компетентність, модель професійної компетентності керівника, механізм реалізації моделі професійної компетентності, керівники в сфері охорони здоров’я

Анотація

Розглянуто понятійний апарат моделі формування професійної компетентності керівника в сфері охорони здоров’я, основними елементами якої визначено суб’єкти, об’єкти, механізм, методи та форми реалізації. Зроблено висновок, що модель реалізується через механізм, ядром якого є державна кадрова політика в сфері охорони здоров’я, засобами реалізації є правові, економічні та адміністративні методи державного впливу, а формами реалізації є освітньо-професійні програми післядипломного рівня освіти та програми освіти системи безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я.

Посилання

Polozhennia pro systemu bezperervnoho profesiinoho rozvytku fakhivtsiv u sferi okhorony zdorov’ia. № 302. (2018) [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Natsionalnoi ramky kvalifikatsii. № 1341. (2011) [in Ukrainian].

Poriadok provedennia atestatsii likariv. № 446. (2019) [in Ukrainian].

Perelik nazv tsykliv spetsializatsii ta vdoskonalennia likariv i provizoriv u vyshchykh medychnykh (farmatsevtychnomu) zakladakh (fakultetakh) pisliadyplomnoi osvity roku. № 346. (1998) [in Ukrainian].

Dovidnyk kvalifikatsiinykh kharakterystyk. Vypusk 78 “Okhorona zdorovia”. № 1977. (2018) [in Ukrainian].

Pro skhvalennia Stratehii rozvytku medychnoi osvity v Ukraini. (2019) [in Ukrainian].

Khomenko, K. P. (2015). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh likariv. Humanitarnyi visnyk DVNZ “Pereiaslav Khmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Hryhoriia Skovorody”, Issue 36, Vol. II (62), pp. 321-330 [in Ukrainian].

Mruha, M. R. (2007). Strukturno-funktsionalna model profesiinoi kompetentnosti maibutnoho likaria yak osnova diahnostuvannia yoho fakhovykh yakostei. (Candidates thesis). Kyiv: [b. v.]. 20 p. [in Ukrainian].

Borshch, V. I., Rudincka O. Formuvannia profesiinoi kompetentnosti menedzhera zakladu okhorony zdorovia. Rynkova ekonomika: suchasna teoriia i praktyka upravlinnia № 18 (2 (42)), pp. 96-104 [in Ukrainian].

Lishtaba, L. V. (2017). Formuvannia mekhanizmu kompetentnosti menedzheriv v systemi okhorony zdorovia. (Candidate’s thesis). Ternopil: Ternop. nats. ekon. un-t. 20 p. [in Ukrainian].

Prakhalad, K., Khamel, H. (2003). Kliuchevaia kompetentsyia korporatsyy. Vestnyk SPbHU, Issue 3 (№ 24), pp. 18-41 [in Ukrainian].

Sembrat, A. (2017). Teoretychnyi analiz kompetentnistnoho pidkhodu v suchasnomu osvitnomu seredovyshchi. Teoretychna i dydaktychna filolohiia, Issue 24, pp. 175-183 [in Ukrainian].

Titova, A. V. (2018). Kryterii, pokaznyky ta rivni sformovanosti profesiinoi kompetentnosti maibutnikh simeinykh likariv. Naukovi zapysky Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. M. P. Drahomanova, Issue 137, pp. 121-132 [in Ukrainian].

Pro derzhavnu sluzhbu. (2015). № 889-19 [in Ukrainian].

Maiboroda, S., Radysh, Ya. (2020) Kerivnyk u haluzi derzhavnoho upravlinnia okhoronoiu zdorovia. Visnyk NAPA, № 4, pp. 144-150 [in Ukrainian].

Solonenko, I., Zhalilo, L. (2005). Problemy yakosti pidhotovky kadriv upravlinnia zminamy v systemi okhorony zdorovia v Ukraini Derzhavne upravlinnia v Ukraini: realii ta perspektyvy, pp. 89-96 [in Ukrainian].

Brych, V. Ya., Lishtaba, L. V., Mykytiuk, P. P. (2018). Kompetentnist menedzheriv v systemi okhorony zdorovia. Ternopil: TNEU. 192 p. [in Ukrainian].

Luk’ianova, L. B. (2009). Providni osoblyvosti navchannia doroslykh. Osvita doroslykh: teoriia, dosvid, perspektyvy, № 1, pp. 72-79 [in Ukrainian].

Dubaseniuk, O. A. (2011). Profesiina pedahohichna osvita: kompetentnisnyi pidkhid. Zhytomyr: ZhDU im. I. Franka. 412 p. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-09

Номер

Розділ

Теорія та історія державного управління