Теоретичні аспекти пізнання правової культури

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33990/2070-4038.28.2021.250426

Ключові слова:

державність, дефініція, знання, поняття, право, правова культура, суспільство

Анотація

Обґрунтовано основні теоретичні підходи до розуміння поняття і суті правової культури, її історичного розвитку та формування. Розглянуто деякі дефініції правової культури, сформульовані науковцями, зокрема і в галузі права та публічного управління, які здебільшого акцентують увагу на такому змісті правової культури, як: саме право, правосвідомість, правові відносини, законність і правопорядок, правомірна діяльність учасників суспільних відносин.

Біографія автора

Г. С. Хаварівська, Національний університет "Львівська політехніка"

Кандидат наук з державного управління, старший викладач кафедри державної політики та врядування, Навчально-науковий інститут державного управління, Національний Університет "Львівська політехніка"

Посилання

Savchenko, A. A. (2020). Pravova kultura yak atrybut kultury suspilstva. National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts: Academic Periodical. Issue 2, pp. 32 36. [In Ukrainian].

Bandura, O. O., Bublyk, S. A., Zainchkovskyi, M. L., & Kostytskoho, M. V., Chmilia, B. F. (Eds.). (2000). Filosofiia prava: navchalnyi posibnyk. Kyiv: Yurinkom Inter. 334 p. [In Ukrainian].

Koba, M. (2019). Pravova kultura yak predmet vyvchennia teoretyko-pravovoiu naukoiu. Entrepreneurship, Economy and Law. Issue 4, pp. 178 182. [In Ukrainian].

Nefodov, S. I., (2006). Kriterii sformirovannosti pravovoj kul' tury studentov. Polzunovskiy vestnik. Issue 3, pp. 240 252. [In Ukrainian].

Makarenko L.O. (2019). Teoretyko-metodolohichni aspekty piznannia ta formuvannia pravovoi kultury. (Doctorate thesis). Institute of State and Law. V.M. Koretsky NAS of Ukraine. Kyiv.

Semitko A.P.,& S.S. Alekseev, L.A. Gupalo. (Eds.). (1990). Pravovaja kul' tura socialisticheskogo obshhestva: sushhnost', protivorechija, progress: monografija. Sverdlovsk: Ural Institute Publishing House. 176 p.

Shemshuchenko, Yu.S. (1997). Teoretychni zasady vzaiemodii prava i kultury, Pravo ta kultura: teoriia i praktyka, Proceedings of the Conference. Kyiv: Lesia. pp. 4-9.

Klimova, H. P. (2011). Struktura ta funktsii pravovoi kultury. Academic Periodical of the Yaroslav Mudryi Law Academy of Ukraine, Issue 11, pp. 292-298.

Nazarenko Ye. V. (1999). Do pytannia pro poniattia pravovoi kultury. Pravova kultura i pidpryiemnytstvo. Kyiv: Research Institute of Private Law and Entrepreneurship. pp. 18-25.

Avramenko, L.V. (2004). Teoriia derzhavy i prava. Kharkiv: SLP IE Vapniarchuk N.M. p. 287.

Vediernikov, Yu. A., Hrekul, V. S., Papirna, A. V. (2005). Teoriia derzhavy ta prava: navchalnyi posibnyk. Dnipropetrovsk: Law Academy of the Ministry of Internal Affairs. p.224.

Nersesiants V.S. (2004). Problemy obshhej teorii prava i gosudarstva: uchebnik dlja vuzov. Moscow: Norm. p. 832.

Bytiak, Yu. P., Yakoviuk, I. V. (Eds.). (2007). Pravova kultura v umovakh stanovlennia hromadianskoho suspilstva: monohrafiia, Kharkiv: Pravo. 248 p.

Khomyshyn, I. Yu. (2014). Rol pravovoi kultury u zabezpechenni poriadku u suspilstvi. Academic Periodical of the Lviv Polytechnic National University, Issue 810, pp. 105-109.

Pavlyshyn, O.V. (2013). Pravova kultura yak pokaznyk rivnia rozvytku systemy yurydychnoi osvity (semiotyko-pravovyi aspekt). Legal Psychology and Pedagogy, Issue 2, pp. 82-93.

Skakun, O.F. (2009). Teoriia derzhavy i prava: pidruchnyk. Kharkiv: Konsum. 656 p.

Kopeichykov, V. V. (Eds.). (2000). Zahalna teoriia derzhavy ta prava, Kyiv: Yurincom. 320 p.

Hodun, N. Yu. (2015). Pravova kultura: deferentsiia poniattia. Our Laws, Issue 1, pp. 11-15.

Khavarivska, H.S.,& Zahorskyi, V.S. (Eds.). (2021). Fenomen pravovoi kultury. Rozvytok publichnoho upravlinnia v Ukraini, Lviv: LRIPA NAPA. pp. 50-53.

Опубліковано

2021-12-31

Номер

Розділ

Теорія та історія державного управління