Етичні засади формування державної політики організації надання медичних послуг

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33990/2070-4038.28.2021.250441

Ключові слова:

етика, державна політика, медична послуга, управління у сфері охорони здоров'я, етична інфраструктура

Анотація

Досліджено проблематику впровадження етичних норм у формування та реалізацію державної політики організації медичних послуг. Проаналізовано нормативно-правове забезпечення етичної поведінки та деонтології медичних працівників в Україні, етики надання платних медичних послуг. Розглянуто можливості розбудови етичної інфраструктури у сфері надання медичних послуг в Україні. Запропоновано алгоритм розроблення чи перегляду досліджуваної державної політики.

Біографія автора

М. В. Юкало, Національний університет "Львівська політехніка"

Аспірант кафедри публічного управління та публічної служби Інституту державного управління Національного Університету "Львівська політехніка"

Посилання

Verkhovna Rada Ukrainy. (2021). Perelik platnykh posluh, yaki nadaiutsia v derzhavnykh i komunalnykh zakladakh okhorony zdorovia ta vyshchykh medychnykh navchalnykh zakladakh; Zatverdzhenyi postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainyvid 17 veresnia 1996 r. № 1138 zi zminamy (2019). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1138-96-%D0 %BF#Text

Radysh, Ya. F. (2013). Derzhavna polityka u sferi okhorony zdorovia: kol. monohr.: u 2 part; peredm. tazah. red. prof. M.M. Bilynskoi, prof. Ya. F. Radysha. Kyiv: NADU, part 1, 396 p. [In Ukrainian].

Etychnyi kodeks likaria Ukrainy. Vseukrainskyi zizd likarskykh orhanizatsii. 27.09.2009. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001748-09#Text

Kabinet Ministriv Ukrainy. (2020). Uriadovyi portal Medychna reforma. (2020). Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/rozvitok-lyudskogo-kapitalu/reforma-sistemi-ohoroni-zdorovya

Kniazevych, V. M., Radysh, Ya. F., & Vasiuk, N. O. (2015). Derzhavna polityka Ukrainy v haluzi okhorony zdorovia yak orhanizatsiino-normatyvna systema vladnykh dii ta upravlinskykh rishen. Investytsii: praktyka ta dosvid, no. 7, pp. 105 110. Retrieved from: http://www.investplan.com.ua/pdf/7_2015/23.pdf

Mizhnarodnyi kodeks medychnoi etyky, 1949 zi zminamy. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/990_002#Text

Natsionalna sluzhba zdorovia Ukrainy. (2021). Poriadok realizatsii Prohramy medychnykh harantii u 2021 rotsi. (2021). Retrieved from: https://nszu.gov.ua/vimogi-pmg-2021/daily-news/poryadok-realizaciyi-programi-medichnih-garantij-u-2021-roci-75

Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorovia Zakon Ukrainy № 2801-XII vid 19.11.1992. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12? find=1&text

Hajdys, D. (2016). Etyka w administracji publicznej [w:] I.D. Czechowska (red.), Etyka w relacjach instytucji finansowych z gospodarstwami domowymi, ser. Ekonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 287 308. Retrieved from: https://docplayer.pl/40721299-Dagmara-hajdys-etyka-w-administracji-publicznej.html

Kalashnyk, N., & Krasivskyy, O. (2020). Interaction in Society – New Approaches to State and International Administration in the Post-COVID-19 Period. Postmodern Openings, 11 (1Supl2), pp. 49 58. https://doi.org/10.18662/po/11.1sup2/139

OECD. (1996). Ethics in The Public Service. Current Issuesand Practice. Public Management Occasional Papers, 14. Retrieved from: https://www.oecd.org/gov/ethics/oecdprinciplesformanagingethicsinthepublicservice.htm

OECD. (2017). Trust and Public Policy: How Better Governance Can Help Rebuild Public Trust, OECD Public Governance Reviews. Paris. https://doi.org/10.1787/9789264268920-en

Опубліковано

2021-12-31

Номер

Розділ

Теорія та історія державного управління